కళాశాలలు


రైజ్ ప్రకాశం గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్

వల్లూరు , ఒంగోలు , 523272, ప్రకాశం జిల్లా. కళాశాల కోడ్: ఆర్ పి ఆర్ ఏ


రైస్ గాంధీ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజీ.

వల్లూరు,ఒంగోలు.


శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ ( ఎస్ వి వి ఎస్ ఎన్ ) ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ

కర్నూల్ రోడ్, ఎస్. ఎన్ పడు, 523225, ప్రకాశం జిల్లా కళాశాల కోడ్: ఎస్ ఎస్ ఎన్ ఓ